GU Ožujka

Udruga gljivara Ožujka Rijeka

http://www.ozujka.hr/

 

25 godina postojanja i rada

 

 

O nama…

 Udruga gljivara «Ožujka» Rijeka,  /UGOR/ je neprofitabilna  udruga koja povezuje  ljude i institucije  sa interesom za mikologiju, gljivarstvo,  ekologiju i  zaštitu  prirode. Ciljevi Udruge  su unapređenje mikološke i  gljivarske znanosti u svim  njihovim  aspektima,  podržaj i poticaj  zaštite prirode i ekologije  te podrška i predstavljanje  njenih članova. Svoje aktivnosti  Udruga usmjerava  na  realizaciju akcijskih planova  Strategije  zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH , posebno u dijelovima  koji se odnose na svijet gljiva.
Kroz  konstantno  široki spektar edukacija Udruga  daje nova i proširuje postojeća  znanja  svojih članova i građana o biološkoj  i krajobraznoj raznolikosti,  razvija ekološku svijest,  humanost,  gljivarsku etiku,  kulturu prehrane i  pravilan odnos prema prirodi i društvu  općenito.

Radom Udruge rukovodi Predsjedništvo na čelu sa Predsjednikom  Udruge koji  koordinira cjelokupnu aktivnost u udruzi.

Povijest…

 Udruga gljivara “Ožujka” Rijeka osnovana je 18.rujna 1985 godine kao “Društvo gljivara Rijeka”. Pri osnivanju društvo je brojilo 128 članova da bi se taj broj krajem osamdesetih godina povećao na blizu 250.  Za prvog predsjednika Udruge izabran je gospodin Radoš Đorić. Već  u prvim  godinama  postojanja  do 1991 godine  Udruga se iz pretežno hobističke profilira u udrugu  sa značajno širim sadržajima djelovanja, što je svrstava u red  najnaprednijih i  najmasovnijih društava u tadašnjoj Zajednici općina Rijeka. Godine 2004  na prijedlog Skupštine, udruga  mijenja ime u Udruga gljivara “Ožujka” Rijeka  /prema istoimenoj gljivi  lat. Hygrophorus marzuolus/.

U vremenu od 2001 do  2005 godine na čelu Udruge kao predsjednik  vodi magistar Krivičić Ivan  a nakon njega dužnost predsjednika obavlja  gospodin Grubišić Predrag.

Godine 2007 Udruga postaje član Hrvatsko mikiološko gljivarskog  Saveza  gdje  se ističe svojim  aktivnostima i doprinosi razvoju i radu Saveza.

 Danas Udruga ima prosječno   80  do 100 članova  i raspolaže sa  zavidnim ljudskim i materijalnim resursima za realizaciju ciljeva i zadataka  planiranih godišnjim planovima  Udruge i Saveza.

 

Vizija…

Stvoriti modernu, fleksibilnu i stabilnu udrugu koja će na cjelokupnom prostoru Primorsko Goranske Županije, svojim komparativnim prednostima, načinima donošenja odluka, vodstvom  i orjentacijom prema globalnim trendovima, kvalitetno i pouzdano predstavljati mikologiju kao nauku i gljivarstvo kao struku.

Djelatnost udruge…

 • Edukacija članova i građana
 • Zaštita prirode -  posebno mikobiote /svijeta gljiva/
 • Naučno istraživački rad
 • Priređivanje izložbi gljiva
 • Izdavanje stručnih časopisa
 • Organizacija seminaraRekreativne djelatnosti
 • Aktivnosti u okviru HMGS

 

Projekti u toku…

 1. Istraživanje  mikobiote /svijeta gljiva/ kanjona rijeke Rječine ,
 2. Očuvanje i zaštita domaćih svojti gljiva proglašenih zaštićenim i strogo zaštićenim,
 3. Izdavanje časopisa “Svijet gljiva”,
 4. Građani u očuvanju biološke raznolikosti posebno svijeta gljiva,
 5. Lignikolne gljive Primorsko Goranske županije  /postava periodičnih izložbi u Prirodoslovnom muzeju Grada Rijeke/.

Kontakt…

Adresa: Udruga gljivara “Ožujka” Rijeka Šetalište Ivana Gorana Kovačića  broj 12,  51000 Rijeka

 

 

Marija Klarić– predsjednica   , 091/57253 55

 

Predrag Grubišić – tajnik , 091/753 5758

e-mai: predraggrubi@gmail.com

Blanka Čekada – blagajnik  , 098/967 79 70

e-mail: bcekada@yahoo.com

Članica HMGS-a od: 14.04.2007. godine…

Ova Udruga pravni je slijednik Udruženja gljivara „Rijeka“ koje je osnovano 18. 09. 1985. godine, a po registraciji od 20. 12. 1997. godine

Sastanci  članova Udruge održavaju se svakog ponedjeljka u sjedištu udruge od 19.30 do 21.00 sat, kada se može  podnijeti zahtjev za  učlanjenje u Udrugu.